شبکه‌ی ملی اطلاعات، عنصری راهبردی در گام تمدنیِ انقلاب اسلامی

اطلاعات یکی از منابعِ اصلیِ قدرت به حساب می‌آید و قاعدتا بستری که اطلاعاتِ ملی در آن جاری میشود از اهمیتی حیاتی و استراتژیکی برخوردار خواهد بود.