کلیپ/روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

روزی برای گرامی‌داشت هنر و آثاری که مردان و زنان سخت کوش کشورها، آن ها را با دل و جانشان تولید می کنند.