پرپایی ایستگاه سلامت و ویزیت رایگان در استان لرستان

پرپایی ایستگاه سلامت و ویزیت رایگان در استان لرستان
شناسه خبـر : ۷۲۵۲۴ پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۹

اولین طرح پایش اردوی جهادی غمگسار به همت دانشجویان انجمن علمی تروما دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.