بازدید خبرنگاران از پروژه‌های محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی لرستان

خبرنگاران از پروژه‌های محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی استان لرستان در شهرستان‌های دلفان و سلسله بازدید کردند.