آدرینای ۲ ساله به ۸ بیمار جان دوباره بخشید

اهدای اعضای «آدرینا فرهادی» کودک دو ساله لرستانی به ۸ بیمار جان دوباره بخشید.