اخبـار لرستـــان

تعطیلی برخی اصناف در لرستان

رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: برخی اصناف در لرستان تعطیل شدند.